Pogoji uporabe

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Z oddajo naročila potrjujem, da sem v celoti seznanjen(a) z vsebino priloge te »Izjave o odgovornosti«. Izjava in priloga sta mi po skrbnem branju v celoti razumljivi. Zato se z njima v celoti strinjam in ju sprejemam.

A: IZJAVA UPORABNIKA

Izjavljam, da se aktivnosti v centru LYNX udeležujem prostovoljno, na lastno željo. Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti. Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev in bom aktivnosti v centru LYNX prilagodil svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan, da lahko posamezno aktivnost izvedem varno, aktivnosti ne bom izvedel. Prav tako bom upošteval svoje znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem.

Sprejemam vsa navodila za varno izvedbo aktivnosti upravljalca centra LYNX. Zavezujem se, da se bom z vsemi navodili skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval, vključno z ustnimi navodili osebja centra LYNX. Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega ravnanja z navodili ni potreben. Jamčim, da so moji podatki v zvezi s starostjo in zdravstvenim stanjem resnični. Nisem (in v bodočih obiskih ne bom) pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, ali zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni ali telesnih okvar, ki bi pri dejavnostih v centru LYNX pomenile nevarnost zame ali za druge. Nisem v stanju nosečnosti. Nimam težav s senzorno občutljivostjo. Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno odgovornost za svoja ravnanja in posledice. Seznanjen sem in se strinjam, da lahko osebje centra LYNX od vsake osebe zahteva, da zapusti centru LYNX, brez povračila kupnine tečaja, storitve oziroma paketa (v nadaljnjem besedilu tečaj) v naslednjih primerih:

1.       če oseba krši navodila osebja / pravila centra LYNX  tudi po dvakratnem ustnem opozorilu osebja na spoštovanje pravil / navodil,

2.       ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom i) alkohola ali ii) nedovoljenih substanc ali iii) zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja aktivnosti v centru LYNX,

3.       če oseba v center LYNX vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči nevarnost za druge osebe ali naprave v centru LYNX  in je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja,

4.       če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje aktivnosti. Skupaj s skrbnikom ali staršem oz. zakonitim zastopnikom mora center LYNX zapustiti tudi mladoletna oseba.

Strinjam se, da moje obveznosti, sprejete s podpisom te izjave, veljajo za vse obiske centru LYNX  še eno leto od podpisa, da pred vsakim obiskom v tem obdobju ni potrebe po vsakokratnem podpisu izjave. V primeru sprememb zdravstvenega oz. psihofizičnega stanja, se zavezujem spremembe sporočiti upravljavcu centra LYNX. Če izjave ne prekličem ob prvem obisku po preteku enega leta od podpisa dalje, izjava velja za nedoločen čas, z možnostjo preklica.

B: NAVODILA ZA VARNO IZVAJANJE AKTIVNOSTI

Navodila so predstavljena v obliki »hišnega reda« na območju centra LYNX, dodatno pa navodila predstavijo usposobljeni inštruktorji ali pomočniki inštruktorjev oziroma ostalo osebje centra LYNX.

C: ODGOVORNOST UPRAVLJALCA

Izvajalec oziroma upravljalec LYNX vadbenega centra! IBS Skupina d.o.o., Tomšičeva cesta 13, 1330 Kočevje, matična št.:  3431029000 (v nadaljevanju »Upravljalec« ali »LYNX«). Upravljalec za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in obiskovalci na sebi ali svoji lastnini, ne odgovarja.

D: VIDEO NADZOR

Upravljalec zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih, obiskovalcev in premoženja ter nadzora vstopa

in izstopa v vadbeni center LYNX, izvaja videonadzor. Upravljalec je sprejel sklep o izvajanju videonadzora v vadbenem center LYNX v skladu z 75. členom ZVOP-1. Zbirka osebnih podatkov vključuje sliko, datum in čas posnetka in je zavarovana pred dostopom nepooblaščenih oseb. Videoposnetki se hranijo najmanj 30 dni in največ eno leto za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Podatki se nato brišejo, razen podatkov o poškodbah.

E: UPORABA SLIKOVNEGA in VIDEO MATERIALA

Podpisnik »Izjave o odgovornosti« izrecno soglaša, da lahko upravljalec fotografije in video posnetke narejene v vadbenem centru LYNX uporablja za javno objavo oz. objave namenjene oglaševanju in promociji vadbenega centra LYNX. Podpisnik je seznanjen, da se takšne fotografije ali video material lahko pojavijo tudi na socialnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn ali Snapchat in podobno. Podpisnik izrecno soglaša, da fotografij ali posnetkov, ki jih bo naredil on sam v vadbenem centru LYNX, ne bo uporabljal za komercialne namene brez predhodno pridobljenega pisnega soglasja vadbenega centra LYNX.

F: OPOZORILO

Veljavne so samo pravilno izpolnjene »Izjave o odgovornosti«. S podpisom »Izjave o odgovornosti« podpisnik prevzema odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in ustnih opozoril osebja vadbenega centra LYNX.

Zavedam se, da uporaba naprav in izvajanje aktivnosti v vadbenem centre LYNX  ob neupoštevanju navodil za varno uporabo naprav povečuje tveganje poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti uporabnika. Na podlagi podpisane »Izjave o odgovornosti« odvezuje upravljalca vadbenega centra LYNX odgovornosti za telesne poškodbe, ki bi nastale uporabniku ali njegovim materialnim dobrinam zaradi neupoštevanja navodil za varno uporabo in izrecnih ustnih navodil osebja v vadbenem centru LYNX. Podpisnik »Izjave o odgovornosti« se izrecno zavezuje, da v primeru poškodbe ali škode proti upravljavcu ne bo vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.

G: SPREMEMBA IZVEDBE TERMINA USPOSABLJANJA

IBS skupina d.o.o. si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpozneje pet dni pred pričetkom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru se plačani znesek izkoristi za naslednji razpisan termin ali za izvedbo katerega drugega termina.  Za več informacij se obrnite na info@lynx.com.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABA SPLETNIH STRANI

Splošni pogoji poslovanja spletnih trgovin dostopnih na: www.lynx-pro.com in www.lynx-proshop.com (v nadaljevanju: spletna stran), s katerima upravlja IBS Skupina d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec, ponudnik ali LYNX center), so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, v nadaljevanju: ZVPot). Splošni pogoji veljajo med izvajalcem in stranko pri vsakem nakupu v spletni trgovini, tako za nakup storitev, kot tudi za oddano naročilo za blago.

Splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb sklenjenih med LYNX centrom in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo stranke.

Šteje, da stranka (v nadaljevanju tudi: stranka, potrošnik ali uporabnik) s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja, ko potrdi, da se je z njimi seznanila v posebnem okencu pred oddajo naročila. Izrazi, zapisano v slovnični obliki moškega ali ženskega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Za nakup v spletni trgovini morate biti stranka starejša od 18 let. S potrdilom strinjanja s splošnimi pogoji stranka hkrati potrjuje, da je starejši od 18 let.

Podatki o izvajalcu:

 • IBS Skupina d.o.o., Tomšičeva cesta 13, 1330 Kočevje
 • Matična številka: 3431029000
 • Davčna številka:­­­­SI31165176 (izvajalec je davčni zavezanec)
 • Poslovni račun odprt pri Banka Intesa Sanpaolo, IBAN SI56 1010 0005 5920 398

DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

Izvajalec se zavezuje, da bo stranki vselej zagotovil naslednje informacije, kot jih določa 25b. člen ZVPot:

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza blagu ali storitvam;
 • firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja;
 • končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
 • plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
 • informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
 • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem.

PLAČILNI POGOJI IN CENE

Sestavni del pogodbe so cene, ki veljajo ob prijavi in so navedene na spletni strani za vsak tečaj posebej. Vse cene so v € in vsebujejo DDV-LYNX center je davčni zavezanec.

Plačilo v spletni trgovini lahko stranka izvede na dva načina:

 • Preko bančnega nakazila (Plačilo poravnajte na naš bančni račun. Kot referenco vnesite ID naročila)
 • Preko PayPal sistema (plačilne kartice)

POSTOPEK NAROČILA NA SPLETNI STRANI IN SKLENITEV POGODBE

Za naročilo storitev (prijava na tečaj) ali blaga (izdelkov) se šteje vsako oddano naročilo, ki je izpolnjeno pravilno.

V spletni trgovini je mogoče naročiti storitve vse dni v tednu, kadarkoli v dnevu. Z oddanim naročilom se stranka strinja z naročilom in soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Oddano naročilo in plačilo se štejeta za sklenitev pogodbe.

Nakup blaga se opravi preko izpolnitve obrazca na spletni strani. Na strankino naročilo bomo odgovorili po e-mailu in tako potrdili naročilo. Z oddanim naročilom se stranka strinja z naročilom in soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Oddano naročilo in plačilo se štejeta za sklenitev pogodbe.

Naročilo v spletni trgovini stranka odda tako, da izbere in dode v košarico izbrano storitev. Po kliku na košarico je stranka preusmerjena na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo (ime in priimek, naslov, možne dodatne opombe,…). Stranka nato izbire način plačila ter pregleda povzetek naročila pred zaključkom postopka naročila. Za veljavno oddano naročilo mora stranka označiti tudi strinjanje s pogoji poslovanja.

Naročilo se zaključi s klikom na KUPITE SEDAJ. Naročilo bo odpremljeno najkasneje v 3 delovnih dneh po oddaji naročila, o čemer bo stranka obveščena z novim e-mail obvestilom.

S klikom na gumb “IZVEDI NAROČILO” stranka izvede prijavo na tečaj. O tem bo stranka obveščena tudi na navedeni e-mail naslov in s tem bo sklenjena pogodba na daljavo. S prijavo na tečaj stranka potrjuje svojo seznanitev in strinjanje s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja.

Za pomoč pri spletnem naročilu ali druga vprašanja se lahko stranka obrne na e-mail office@ibs-lynx.com ali na tel 040/718-550.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih stranka navede ob oddaji naročila, je dolžna obvestiti LYNX center o spremembi podatkov najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov trpi stranka, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega odstavka še ni potekel.

PONUDBA BLAGA, STORITEV IN DARILNI BONI

Blago in storitve ponujene na spletni strani so del ponudbe LYNX centra. Cene vsebujejo davek na dodano vrednosti in ne vsebujejo stroškov pošiljanja blaga, ki se zaračunajo posebej.

Zaradi narave LYNX Center storitev se dogodki na spletnih straneh pogosto ažurirajo in spreminjajo.

Darilni boni so del ponudbe in so veljavni devet (9) mesecev od dneva nakupa. Darilni bon je možno neposredno izkoristiti za ponujene tečaje. V primeru, da darilni bon ne pokrije celotne vrednosti tečaja se doplača polno vrednost tečaja. Darilni boni so prenosljivi na drugo osebo. Izplačilo darilnih bonov ni možno.  Po poteku veljavnosti darilnega bona, ga ni možno več unovčiti in tudi ni možno izplačilo.

SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO ZA STVARNE NAPAKE

Ponudnik se zavezuje, da bo stranki izročil stvar v skladu s predstavitvenim materialom ter pogodbo. Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenega blaga v spletni trgovini.

V skladu z ZVPot je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo stranka kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga (izobraževalnih programov), ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja storitve in/ali blago ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti. Potrošnik po elektronski pošti office@lynx-pro.com  ponudniku sporoči napako v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita ter jo natančno opiše. Potrošnik mora omogočiti ponudniku, da pregleda stvar. Potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki ima pravico zahtevati da ponudnik:

 • odpravi napako na stvari;
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako;
 • stvar z napako zamenja z novo brezhibno stvarjo; ali
 • vrne plačani znesek.

Če obstoj napake oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi po odpravi napake.

Ponudnik mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

ODSTOP OD POGODBE

Na podlagi 5. odstavka 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za blago oz. storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen.

Potrošnik lahko odstopi od pogodbe o naročilu blaga ali storitve v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe brez navedbe odpovednih razlogov. Odstop od pogodbe v primeru naročila blaga je možen v 14 dneh od dneva, ko stranka ali tretja oseba, ki jo je navedla za prevzem blaga, pridobi dejansko posest nad blagom. Za uveljavljanje potrošnikove pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z jasno pisno izjavo obvestiti ponudnika (preko e-pošte) o njegovi odločitvi, da odstopa od pogodbe.

Odstop od tečaja, zakupljenega paketa ali druge storitve (v nadaljnjem besedilu tečaj) je možen samo v primeru pisne izjave (preko e-pošte) ​14 dni po zakupu tečaja ali pa  najkasneje 45 dni pred pričetkom tečaja.  V primeru, da potrošnik zakupi tečaj pri katerem zaradi datuma tečaja navedenih rokov ni mogoče upoštevati in želi od njega odstopiti, odstop od tečaja v takem primeru ni mogoč (gre za primer, ko je od izvedbe zakupa do izvedbe tečaja čas krajši od 14 dni).

V primeru odstopa od tečaja v 14 dneh po zakupu le tega se potrošniku vrne kupnina v celoti torej 100%. V primeru odstopa od tečaja 45 dneh pred pričetkom tečaja, bo ponudnik potrošniku vrnil 70% vrednosti tečaja oziroma nakupa. Odstop od tečaja, ki ga potrošnik želi izkoristiti v manj kot 45 dneh pred pričetkom tečaja ni možen, ponudnik  v tem primeru zagotovi potrošniku le nov termin izvedbe tečaja. V primeru odstopa od tečaja 5 dni ali manj pred pričetkom le tega, ponudnik potrošniku zagotovi nov termin z doplačilom v višini 20% zaradi stroškov, ki so nastali pri tem ponudniku.

V kolikor se potrošnik ne more udeležiti tečaja, je zakupljen tečaj tudi prenosljiv, vendar pa mora potrošnik o osebi, ki se bo namesto njega udeležila tečaja, obvestiti ponudnika. Poslati mora naslednje podatke; ime in priimek osebe, ter kontaktne podatke (elektronski naslov in telefonsko številko).

E-pošta: office@lynx-pro.com ali info@lynx-proshop.com

Za upoštevanje odstopa velja, če potrošnik pošlje izjavo o uveljavitvi pravice do odstopa pred iztekom roka za odstop od pogodbe. Potrošnik vrne ali izroči ponudniku blago najpozneje v 14 dneh po podani jasni izjavi s priloženo kopijo originalnega računa. Ponudnik se zavezuje vrniti prejeto plačilo vključno s stroški dobave v trenutku, ko prevzame vrnjeno blago oziroma ko potrošnik predloži dokazilo, da je blago poslal nazaj. Strošek vračila blaga bremeni potrošnika. Morebitno izgubo vrednosti blago potrošnik plača v primeru, če je ta izguba vrednosti nastala zaradi ravnanja potrošnika, ki ni bilo nujno potrebno za ugotovite narave in lastnosti blaga.

V primeru odstopa od tečaja v ustreznem roku, se ponudnik zavezuje vrniti prejeto plačilo v ustrezni višini nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh od trenutka prejema odstopne izjave s priloženo kopijo originalnega računa. Za vračilo ponudnik uporablja isto plačilno sredstvo, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če se potrošnik dogovori za drugačen način plačila.

Morebitne reklamacije bosta izvajalec in stranka reševala sporazumno, po predhodni zahtevi stranke.

LYNX center si pridržuje pravic, da izjemoma odstopi od izvedbe tečaja, če je prijav na določen datum preveč ali pa premalo, če naročilo ni bilo oddano v skladu s splošnimi pogoji poslovanja ali zaradi drugih objektivnih razlogov. V primeru takega morebitnega odstopa od izvedbe bo stranka obveščena vsaj pet (5) dni pred izvedbo tečaja po e-pošti ali telefonu. V primeru, da je tečaj prestavljen na drug termin, ki stranki ne ustreza, stranki LYNX center vrne celotno kupnino.

TRAJANJE POGODBE

Pogodba je sklenjena za določeno storitev ali nakup blaga, kot je dogovorjeno v pogodbi.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV PRI USPOSABLJANJU

Vsi udeleženci se udeležijo tečaja prostovoljno in pri tem tudi izpolnijo Izjavo o odgovornosti ob prvem obisku. Izjava o odgovornosti velja eno leto, če je stranka ne prekliče. Po poteku enega leta veljavnosti Izjave o odgovornosti, se ta avtomatično podaljša za nedoločen čas, z možnostjo, da jo stranka kadarkoli prekliče.

Stranka je seznanjena z možnostjo povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti.

Vsak udeleženec se mora seznaniti z navodili za varno izvajanje aktivnosti, ki so predstavljeni v obliki hišnega reda. Udeleženci morajo upoštevati vsa navodila v hišnem redu in tudi vsa dodatna navodila, ki jih predstavijo usposobljeni inštruktorji, pomočniki inštruktorjev ali drugo osebje LYNX centra.

Pri tečajih mora udeleženec ravnati odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev in aktivnosti v centru LYNX prilagoditi svojim sposobnostim. V primeru, da udeleženec misli, da posamezne aktivnost ne morate izvesti varno, je ne sme izvajati. Udeleženec mora upoštevati svoje znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno z zdravstvenim stanjem.

Osebje centra LYNX lahko od vsake osebe zahteva, da zapusti centru LYNX, brez povračila kupnine tečaja oziroma paketa v naslednjih primerih:

 1. če oseba krši navodila osebja / pravila centra LYNX tudi po dvakratnem ustnem opozorilu osebja na spoštovanje pravil / navodil,
 2. ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom i) alkohola ali ii) nedovoljenih substanc ali iii) zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja aktivnosti v centru LYNX,
 3. če oseba v center LYNX vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči nevarnost za druge osebe ali naprave v centru LYNX in je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja,
 4. če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje aktivnosti. Skupaj s skrbnikom ali staršem oz. zakonitim zastopnikom mora center LYNX zapustiti tudi mladoletna oseba.

ODGOVORNOST PRI USPOSABLJANJU

Udeležba pri vseh usposabljanjih je izključno prostovoljna in na lastno odgovornost stranke.

Izvajalčeva odgovornost je omejena na naklep in hudo malomarnost izvajalca in njegovih sodelavce. Prav tako izvajalec ne odgovarja v primeru višje sile (okoliščine, ki so izven nadzora pogodbenih strank, npr. potres, poplava, požar,…).

Nezgodno zavarovanje udeležencev tečaja NI vključeno v ceno storitev in mora udeleženec za morebitno nezgodno zavarovanje poskrbeti sam.

ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SPLETNO STRAN

Izvajalec se trudi, da zagotavlja ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi spletni strani. Na spletni strani so predstavljene fotografije izdelkov, ki so simbolične in morda ne izražajo dejanskega stanja. Lastnosti storitev, število prostih mest in cena se lahko spreminjajo zelo hitro in morda ponudniku ne uspe pravočasno popraviti podatkov. V takem primeru bo izvajalec obvestil stranko o spremembah in ji omogočil naslednje mesto na čakalni listi. Ob morebitnem prostem mestu ali novem terminu bo stranka obveščena v najkrajšem možnem času. Če so vsa mesta že zapolnjena in bo stranka že izvedla plačilo, bo izvajalec omogočil stranki preklic naročila in vračilo kupnine ali zamenjavo izbrane storitve za drugo, ki bo na voljo.

Izvajalec spoštuje poslovno prakso vestno in pošteno, ter si prizadeva, da se morebitne nevšečnosti rešijo na stranki čim bolj ugoden in prijazen način. Stranko pa zavezuje odgovornost v pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer stranka konkludentno priznava, da je končni obračun, ki ga je pred plačilom pregledala, tudi pravilen.

POVEZAVE NA SPLETNI STRANI DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Na spletni strani se nahajajo povezave do drugih spletnih strani, ki niso last izvajalca in ni z njimi ter njihovimi spletnimi mesti nikakor povezan. Te povezave so podane in omogočene zgolj z namenom, da se uporabnikom spletne strani in strankam prihrani brskanje po spletnih straneh. Izvajalec ne odgovarja za uporabo teh spletnih mest, do katerih je omogočen dostop s povezave na spletni strani izvajalca in ne odgovarja za njihovo vsebino in pravilno delovanje, s čimer se mora seznaniti vsak uporabnik teh spletnih strani.

VARSTVO PODATKOV

Več podrobnosti o varstvu osebnih podatkov se nahaja na spletni strani v LOČENI izjavi o varstvu podatkov.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice, ki izhajajo iz pravic avtorskih pravic, poslovne skrivnosti ali drugih pravic na intelektualne lastnine na produktih, storitvah, programski opremi, slikah, tekstih in na vsebini spletnega mesta ostanejo v lasti LYNX center in njihovih dajalcev licenc za programsko opremo. Uporabnik jih ne sme spreminjati, kopirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. LYNX center, si pridružuje vse pravice na spletnih straneh in storitvah, ki niso podeljene uporabniku s temi splošnimi pogoji. Prepovedano je odstranjevanje ali sprememba avtorskih pravic ali blagovnih znamk LYNX center-

REŠEVANJE REKLAMACIJ IN MOREBITNIH SPOROV

Stranka se lahko v primeru težav obrne na izvajalca preko elektronske pošte office@lynx-pro.com ali telefona 01/5465065. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte ali pisno na naslov podjetja. Izvajalec se zavezuje, da bo pritožbeni postopek vodil vestno in pošteno, ter v roku petih delovnih dni podal odgovor, v katerem bo pritožbo zavrnil ali potrdil ter ponudil možne rešitve. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če v petih (5) delovnih dneh Izvajalec ne bo uspel raziskati zadeve ter podati odgovora na pritožbo, vas bo o tem obvestil o dodatnem roku, v katerem bo podal odgovor na pritožbo.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS)  LYNX Center ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. Uporabnik lahko vloži pobudo na platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna na tem naslovu.

Izvajalec in stranka se zavežeta, da bosta vse morebitne spore, ki bi nastali iz njunega poslovnega razmerja reševali na miren način in sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Kočevju.

Stranka s potrditvijo na spletni strani pred nakupom izjavlja, da je splošne pogoje, ki so ji dostopni tudi na spletni strani prebrala in se z njimi strinja.

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji veljajo za izvajalca in stranke od dneva njihove sprejema, do njihovega preklica ali spremembe. Izvajalec si pridržuje pravico, da spremeni splošne pogoje in bo o vsaki morebitni spremembi o tem obvestil na svoji spletni strani nove oziroma spremenjene splošne pogoje.

V primeru, da bi katera od določb ali le del določbe splošnih pogojev poslovanja bil ali postal neveljaven, ostanejo v veljavi vse ostale določbe, določba ali njen del, ki je neveljaven pa se nadomesti tako, da se doseže smisel in namen pogodbe.

Datum sprejemanja izjave odgovornosti in seznanitve s splošnimi pogoji poslovanja in strinjanjem z njimi je datum oddaje naročila.